E info@stichtingabrel.nl, T 06-22513120

Kelvinbaan 40, 3439 MT Nieuwegein

Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein

www.stichtingABReL.nl

 

 

Op 29 mei 2019 is de Stichting Advisering Bewonersvertegenwoordigers Regionale Luchthavens (Stichting ABReL) opgericht.


Doel van de Stichting ABReL

Bij iedere regionale luchthaven van nationaal belang overleggen de luchtvaartsector, bewonersvertegenwoordigers en overheden over de gang van zaken bij die luchthaven. Dit overleg vindt plaats in de Commissie Regionaal Overleg (CRO).

De Stichting ABReL ondersteunt de bewonersvertegenwoordigers in de diverse CROís bij het adequaat en professioneel invullen hun werkzaamheden. De bewonersvertegenwoordigers zijn vrijwilligers die deze taak vaak combineren met een baan. Daarnaast stelt de stichting hen ook in staat om onderling kennis en informatie uit te wisselen.

 

Taken van de bewonersvertegenwoordigers

De bewonersvertegenwoordigers hebben tot taak om de belangen te behartigen van alle inwoners in het gebied waaruit zij afkomstig zijn. Daarnaast geven de bewonersvertegenwoordigers hun inhoudelijke visie op allerhande beleidsmatige ontwikkelingen die de komende decennia op het gebied van de luchtvaart een rol moeten spelen. Zo zijn zij ook betrokken bij het proces rond de nieuwe Luchtvaartnota 2020 - 2050.

 

Bestuurssamenstelling Stichting ABReL

De stichting kent een bestuur dat bestaat uit een aantal bewonersvertegenwoordigers uit de CROís van verschillende regionale luchthavens. Het bestuur staat onder leiding van de voorzitter John Witjes: bewonersvertegenwoordiger Rotterdam-The Haque Airport. Secretaris is Saskia Everts: bewonersvertegenwoordiger Maastricht Aachen Airport en penningmeester is Hans Florissen en bewonersvertegenwoordiger Lelystad Airport.

 

Luchtvaartnota 2020 - 2050

In het kader van de nieuwe Luchtvaartnota zijn de gezamenlijke bewonersvertegenwoordigers van mening dat:

De Luchtvaartnota 2020 - 2050 de balans moet waarborgen tussen de belangen van luchtvaart, haar economische potenties en de belangen van de omwonenden. Hierbij gaat het om:

-         zo min mogelijk geluidoverlast;

-         een goede leefbaarheid;

-         minimale uitstoot van milieubelastende en gezondheidsbedreigende stoffen.

 

Er moet nadrukkelijk onderscheid worden gemaakt in bestemmingen en het beleid dat daarbij hoort. Bepalend is de kwaliteit van de verbindingen/bestemmingen die door de verschillende airlines worden onderhouden. Hiervoor moeten de economische en maatschappelijke baten helder kunnen worden afgezet tegen de economische en maatschappelijke kosten. Die vergelijking kan bij het vliegen op New York of Peking anders uitvallen dan bij een vakantievlucht naar Kos of Ibiza. Vanuit die vergelijking moeten vervolgens concrete keuzes worden gemaakt die naast groei ook beperking en vermindering van vluchten inhouden.

 

Concreet betekent dit het volgende:

 

Passende wijze van beprijzing

Er moet een wijze van beprijzing van de luchtvaart komen die maakt dat gestuurd kan worden op de kwaliteit van de verbindingen. Een substantiŽle vliegtaks kan in dat verband op steun rekenen. Beprijzing levert ook een bijdrage aan het beÔnvloeden van de milieu-footprint van de luchtvaart en brengt de luchtvaart meer in lijn met andere vormen van transport en dienstverlening.

Geen nachtvluchten

De World Health Organization (WHO) heeft onweerlegbaar aangetoond dat geluidhinder door vliegtuiglawaai gezondheidsschade oplevert. Dat houdt in dat er geen sprake mag zijn van met name opstijgen van en landen op Nederlandse luchthavens in de periode tussen 22.00-23.00 uur en 07.00-08.00 uur. Dit zijn de zogeheten nachtvluchten.

 

Gerichte bronaanpak tegen gezondheidsschade

Het is nog niet duidelijk wat de exacte gevolgen zijn van de uitstoot van ultrafijnstof door stijgende en landende vliegtuigen voor de gezondheid van omwonenden. Toch is er wel consensus dat de uitstoot zeker op de lange termijn tot gezondheidsschade leidt. Deze schade moet bij voorkeur door een gerichte bronaanpak worden tegengegaan.

Duidelijk beleid voor keuze luchthaven

Verder moet de Luchtvaartnota klip en klaar aangeven welk verkeer op welke luchthaven wordt afgehandeld en waarom. Er mag geen ruimte zijn voor commerciŽle partijen om te gaan shoppen.

 

Ruimhartige investeringen in woon/leef- en werkklimaat

De Luchtvaartnota moet voldoende ruimte bieden om ruimhartig te investeren in het woon/leef- en werkklimaat in die gebieden die door de luchtvaart worden belast. Het bijbehorende normenkader moet consistent zijn en consequent worden toegepast. Daarnaast moet het naast elkaar toepassen van Ke en Lden worden beŽindigd en moet lokaal maatwerk mogelijk worden. De verschillen in meten en rekenen moeten beter worden gevalideerd.

 

Afronding herindeling luchtruim als randvoorwaarde

Het is een fundamentele randvoorwaarde dat de herindeling van het luchtruim afgerond is vůůr er besluiten rond extra vliegtuigbewegingen genomen en uitgevoerd worden. Die herindeling leidt tenslotte ook tot een hogere vluchtefficiency, dus minder uitstoot. Ook leidt het tot een betere luchtzijdige bereikbaarheid van de luchthavens, dus minder overlast.

 

Voor vragen en contact met de stichting ABReL kunt u contact opnemen met de ondersteuner van de stichting Mr. P. de Vries, tel 06-22513120.